preskoči na sadržaj

Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće

Natječaji za posao

Poništenje natječaja - kemija

Poništenje natječaja - matematika


REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1, 44 202 TOPOLOVAC

KLASA: 112-03/20-01/17

URBROJ:2176-23-20-01-01

Budaševo,      12.3.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18 i 98/19) ravnateljica OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA KEMIJE- 1 izvršitelj na određeno  nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno

Mjesto rada: OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te članka  4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prilozi odnosno isprave  koje se dostavljaju uz prijavu na natječaj dostavljaju se u  preslici ili elektroničkom zapisu; originali se dostavljaju kasnije na uvid.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac, s naznakom : „ za natječaj :  učitelja/ica  Kemije“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Sukladno članku 13.stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 I 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida i rata (NN 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog/ invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

 

 

 

 

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole:

http://os-budasevo.skole.hr/skola/_kolski_dokumenti

Povjerenstvo koje imenuje ravnateljica utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor s Povjerenstvom. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja poslat će se kandidatima na e mail adrese koje su napisane u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natječaj je objavljen     12.3.2020. godine, a vrijedi do       20.3.2020.

 

Ravnateljica:

Mirela Maričević


REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1, 44 202 TOPOLOVAC

KLASA: 112-02/20-01/16

URBROJ:2176-23-20-01-01

Budaševo,       12. 3. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 ,68/18 i 98/19) ravnateljica OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA MATEMATIKE- 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme od 15 sati tjedno

Mjesto rada: OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te članka  4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prilozi odnosno isprave  koje se dostavljaju uz prijavu na natječaj dostavljaju se u  preslici ili elektroničkom zapisu; originali se dostavljaju kasnije na uvid.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac, s naznakom : „ za natječaj :  učitelja/ica  Matematike“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Sukladno članku 13.stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 I 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida i rata (NN 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog/ invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

 

 

 

 

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole:

http://os-budasevo.skole.hr/skola/_kolski_dokumenti

Povjerenstvo koje imenuje ravnateljica utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor s Povjerenstvom. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja poslat će se kandidatima na e mail adrese koje su napisane u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natječaj je objavljen    12.3.2020. godine, a vrijedi do     20. 3.2020.

 

Ravnateljica:

Mirela Maričević


OBAVIJEST O NATJEČAJU


Republika Hrvatska
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Budaševo, Trg M. Šokčevića 1, 44 202 Topolovac
Tel: 044/776-078; 044/776-805
E-mail: os-budasevo@os-budasevo.skole.hr
Klasa: 112-03/20-01/09
Urbroj: 2176-23-20-01-03
Budaševo, 6.3.2020.g.Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE

Obavještavamo Vas da je prema natječaju za radno mjesto UČITELJA/ICE 
RAZREDNE NASTAVE objavljenom dana 12.2.2020.na mrežnim stranicama i 
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće, po 
suglasnosti Školskog odbora  izabrana  KATARINA PERENČEVIĆ 
SLIJEPČEVIĆ, diplomirana učiteljica.
S izabranom kandidatkinjom sklopljen je ugovor o radu.                                                                  Ravnateljica:

                                                                Mirela Maričević
 
 
 

Web novine PŠ Topolovac

Sandučić povjerenja

E-mail adresa:

sanducic.povjerenja.btg@gmail.com

QR code

QRCode

Zabavni kutak

GLOGSTER EDU

Vijesti iz školstva
IGRAVIRTUALNA IZLOŽBA


 

E-BONTON

FACEBOOK BROŠURA

Abeceda EU
Edukativna anketa

Provjeri svoje znanje o europskim zemljama i Europskoj uniji.

Priloženi dokumenti:
anketa.htm
glavni.gradovi.htm
hrana.htm

Kutak za učenike

Kutak za roditelje

E-riječnik
CMS za škole logo
Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće / Trg Marijana Šokčevića 1, HR-44202 Budaševo / os-budasevo.skole.hr / ured@os-budasevo.skole.hr
preskoči na navigaciju